REGULAMIN 

 1. Właścicielem i prowadzącym sklep internetowy za pomocą witryny www.winnicanovi.pl (zwanym dalej „Sklepem internetowym” lub „Sklepem”) jest JMM KONCENT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Cianowicach, adres: ul. Szkolna 38, 32-043 Cianowice, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000759588, NIP: 5130257622, REGON: 38188798 (zwana dalej „Sprzedawcą”).
 2. Niniejszy Regulamin skierowany jest do wszystkich użytkowników oraz określa zasady dokonywania rejestracji i korzystania z Konta indywidualnego, zamawiania produktów Sprzedawcy za pośrednictwem Sklepu internetowego oraz określa zasady i warunki świadczenia nieodpłatnych usług drogą elektroniczną. 
 3. Klient ma możliwość kontaktu ze Sklepem internetowym pod adresem e-mail:  biuro@winnicanovi.pl lub poprzez kontakt telefoniczny z Biurem Obsługi Klienta od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00 – 18:00 pod numerem telefonu: +48 500 050 224. Na wiadomości otrzymane w niedziele i święta klient otrzyma odpowiedź w następny dzień roboczy w godzinach pracy infolinii.
 4. Administratorem danych osobowych jest JMM KONCENT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Cianowicach, adres: ul. Szkolna 38, 32-043 Cianowice, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000759588, NIP: 5130257622, REGON: 38188798.

§ 1 Definicje

Klient – podmiot będący użytkownikiem strony internetowej Sklepu, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi za pośrednictwem Sklepu internetowego.

Kodeks Cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. z 2020 r., poz. 1740 ze zm.).

Konsument – oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Konto indywidualne – panel przypisany indywidualnie do Klienta po rejestracji danych w systemie Sklepu internetowego, oznaczony adresem e-mail i hasłem podanym przez Klienta w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, pozwalający na korzystanie przez Klienta z dodatkowych funkcjonalności strony internetowej Sklepu.

Przedsiębiorca – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Przedsiębiorca traktowany jak Konsument – osoba fizyczna zawierająca Umowę Sprzedaży bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywania przez nią działalności gospodarczej udostępnionej na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Regulamin – oznacza niniejszy regulamin.

Sklep internetowy lub Sklep – należy przez to rozumieć witrynę internetową dostępną pod adresem: www.winnicanovi.pl.

Sprzedawca – należy przez to rozumieć JMM KONCENT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Cianowicach, adres: ul. Szkolna 38, 32-043 Cianowice, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, KRS: 0000759588, NIP: 5130257622, REGON: 38188798.

Towar – oznacza produkt przedstawiany każdorazowo przez Sprzedawcę w ramach Sklepu internetowego, w celu jego zamówienia.

Dane kontaktowe – następujące dane, za pomocą których Klient ma możliwość skontaktowania się ze Sklepem internetowym: adres e-mail: biuro@winnicanovi.pl lub poprzez kontakt telefoniczny z Biurem Obsługi Klienta od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00 – 18:00, pod numerem telefonu: +48 500 050 224.

Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, której warunki określa w szczególności niniejszy Regulamin jest zawierana w punkcie sprzedaży znajdujący się pod adresem: ul. Szkolna 38, 32-043 Cianowice.

§ 2 Postanowienia ogólne i zasady korzystania ze Sklepu

 1. Sklep internetowy kierowany jest jedynie do osób pełnoletnich. Przed wejściem na stronę Sklepu internetowego Klient składa oświadczenie, że jest pełnoletni.
 2. Miejscem zawierania umów sprzedaży jest punkt sprzedaży znajdujący się pod adresem: ul. Szkolna 38, 32-043 Cianowice.
 3. Dostęp do Regulaminu każdy Klient może uzyskać w dowolnym momencie, poprzez odnośnik „Regulamin” umieszczony na stronie Sklepu internetowego.
 4. Zamówienia przyjmowane są poprzez Sklep internetowy, który stanowi witrynę służącą prezentacji oferty produktowej sklepu stacjonarnego Sprzedawcy. Informacja o Towarach przedstawiona w Sklepie internetowym nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów prawa. Stanowi ona informację o Towarach możliwych do nabycia w Sklepie stacjonarnym po złożeniu zamówienia przez Klienta oraz zaproszenie do składania zamówień.  
 5. Zdjęcia i opisy oferowanych produktów służą prezentacji konkretnie wskazanych na nich modeli Towarów.
 6. Minimalne wymagania techniczne, których spełnienie jest niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedawca, w tym złożenia zamówienia i świadczenia innych usług elektronicznych, to: (1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej i ważny adres e-mail; (3) standardowa przeglądarka internetowa.
 7. Nie jest dopuszczalne:
 8. korzystanie ze Sklepu internetowego w celu prowadzenia działalności, która naruszałaby interes właściciela Sklepu internetowego, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich,
 9. dostarczanie do Sklepu treści bezprawnych,
 10. korzystanie ze Sklepu w sposób zakłócający jego funkcjonowanie lub podejmowanie czynności informatycznych lub wszelkich innych czynności mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Klienta, w tym danych innych Klientów;
 11. umieszczanie w ramach Sklepu niezamówionej informacji handlowej, oraz
  e. korzystanie z treści umieszczonych na stronie Sklepu do innego użytku niż użytek własny.
 12. Klient ma możliwość kontaktu ze Sprzedawcą za pośrednictwem wiadomości e-mail zarówno po realizacji zamówienia, jak i po utworzeniu konta indywidualnego na Stronie.

§ 3 Zasady składania zamówień

 1. Sprzedawca umożliwia składanie zamówień Towarów za pośrednictwem sieci Internetowej oraz świadczy inne usługi przewidziane w niniejszym Regulaminie.
 2. W celu rejestracji Konta indywidualnego oraz w celu zawarcia Umowy Sprzedaży za pośrednictwem strony internetowej Sklepu, konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej.
 3. Utworzenie Konta indywidualnego nie jest konieczne do złożenia zamówienia w Sklepie internetowym.
 4. Klient może składać zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem strony internetowej Sklepu przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 5. W celu złożenia zamówienia należy dokonać wyboru Towarów w Sklepie, w szczególności w zakresie ich modeli, ilości i rozmiarów. Każdy z Towarów należy dodać do „Koszyka” za pomocą opcji „Dodaj do Koszyka”. Po skompletowaniu całości zamówienia należy przejść do „Koszyka” i kontynuować procedurę składania zamówienia poprzez uzupełnienie swoich danych osobowych w odpowiednich polach. Klient w kolejnych krokach ma możliwość wyboru sposobu odbioru Towarów i metody płatności oraz jest informowany o łącznej cenie za zamówienie, jak też o wszystkich dodatkowych kosztach, jakie jest zobowiązany ponieść w związku z zamówieniem.
 6. Następnie, Klient składa zamówienie wybierając opcję „Składam zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.
 7. Warunkiem złożenia zamówienia jest akceptacja Regulaminu oraz Polityki Prywatności poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu zamówienia.
 8. Informacje podane przez Klienta w toku składania zamówienia powinny być zgodne z prawdą, aktualne oraz dokładne. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji zamówienia, w przypadku, gdy podane dane są na tyle niedokładne, że uniemożliwiają realizacje zamówienia, w szczególności uniemożliwiają prawidłowe dostarczenie zamówionego Towaru. Przed odmową realizacji zamówienia Sprzedawca podejmie próbę kontaktu z Klientem w celu ustalenia niezbędnych danych. 
 9. Do momentu zatwierdzenia wyboru Towarów przyciskiem „Kupuję i płacę”, Klient ma możliwość dokonywania zmian i modyfikacji Towarów w zamówieniu, jak i podanych danych teleadresowych. Do momentu dokonania płatności Klient może zaprzestać składania zamówienia poprzez niekontynuowanie kolejnych kroków. W takiej sytuacji zamówienie Klienta nie zostanie zrealizowane.
 10. Złożenie przez Klienta zamówienia stanowi ofertę Klienta złożoną Sprzedawcy do zawarcia umowy sprzedaży Towarów w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. 
 11. Po złożeniu zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie złożenia zamówienia. 
 12. Do sprzedaży dochodzi z chwilą odbioru Towaru ze sklepu stacjonarnego osobiście przez Klienta lub za pośrednictwem pełnomocnika, zgodnie z § 5 niniejszego Regulaminu. Miejscem zawierania umowy sprzedaży jest sklep stacjonarny znajdujący się pod adresem: ul. Szkolna 38, 32-043  Cianowice.

§ 4 Utworzenie Konta indywidualnego

 1. W celu utworzenia Konta indywidualnego, Klient obowiązany jest dokonać nieodpłatnej rejestracji swoich danych w bazie Sklepu. Rejestracja danych odbywa się poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego w zakładce „Konto” wraz z wybraniem opcji „Zarejestruj się”. Wypełnienie formularza wymaga podania następujących danych: imienia, nazwiska, adresu e-mail oraz ustalenia indywidualnego dla Klienta hasła. 
 2. Warunkiem utworzenia Konta indywidualnego jest akceptacja Regulaminu oraz Polityki Prywatności poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.
 3. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie rejestracji Konta indywidualnego w Sklepie przez Sprzedawcę. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi Konta indywidualnego, zaś Klient uzyskuje możliwość dostępu do Konta indywidualnego i dokonywania zmian swoich danych podanych w momencie rejestracji.

§ 5 Odbiór zamówienia

 1. Zamówione towary mogą zostać odebrane osobiście w sklepie stacjonarnym Sprzedawcy pod adresem ul. Szkolna 38, 32-043  Cianowice. Sprzedawca poinformuje Klienta, że zamówienie jest gotowe do odbioru w sklepie stacjonarnym, przesyłając w tym celu wiadomość e-mail. Klient będzie miał możliwość odbioru zamówienia w sklepie stacjonarnym w terminie 10 dni od momentu otrzymania wiadomości, o której mowa w zdaniu poprzedzającym.  Odbierając zamówienie w sklepie stacjonarnym Sprzedawcy, Klient podaje numer zamówienia.  Brak odbioru zamówienia w sklepie stacjonarnym w ciągu 10 dni od momentu otrzymania wiadomości e-mail, a następnie w dodatkowo wyznaczonym przez Sprzedawcę terminie, spowoduje anulowanie zamówienia przez Sprzedawcę.
 2. Klient ma również możliwość ustanowienia pełnomocnika, będącego firmą kurierską, który dokona w jego imieniu odbioru zamówienia w sklepie stacjonarnym Sprzedawcy pod adresem ul. Szkolna 38, 32-043  Cianowice.
 3. Klient oświadcza, że bez względu na  wybraną formę odbioru Towaru, nabyty Towar odebrany zostanie przez osobę pełnoletnią i nie znajdującą się w stanie nietrzeźwości. Sprzedawca lub inna osoba wydająca nabyty Towar (pracownik firmy kurierskiej), zobowiązana jest do weryfikacji wieku osoby odbierającej Towar.
 4. Sprzedawca nie wyda towaru:
 5. Klientowi, który będzie osobą niepełnoletnią lub w stanie nietrzeźwości,
 6. pełnomocnikowi ustanowionemu przez Klienta, jeżeli będzie to osoba niepełnoletnia lub w stanie nietrzeźwości.
 7. Pełnomocnik ustanowiony przez Klienta (pracownik firmy kurierskiej) odmówi wydania Towaru Klientowi w imieniu Sprzedawcy, jeżeli Klient będzie osobą niepełnoletnią lub w stanie nietrzeźwości.
 8. Wskazując w Formularzu zamówienia firmę kurierską, która współpracuje ze Sprzedawcą, Klient ustanawia pełnomocnika, którym jest wybrana firma kurierska i upoważnia Sprzedawcę do wydania towarów pełnomocnikowi. 
 9. Sprzedawca jest uprawniony do wylegitymowania Klienta podczas odbioru Towary w celu potwierdzenia jego pełnoletności oraz ma obowiązek odmowy wydania Towaru w przypadku stwierdzenia, iż osoba odbierająca Towar jest niepełnoletnia, pod wpływem środków odurzających lub nietrzeźwa.
 10. W przypadku zlecenia odbioru zamówionego towaru firmie kurierskiej, Klient akceptuje, iż jej przedstawiciel będzie uprawniony do wylegitymowania osoby odbierającej Towar, w celu potwierdzenia jej pełnoletności oraz, iż ma obowiązek odmowy wydania Towaru w przypadku stwierdzenia, iż osoba odbierająca Towar jest niepełnoletnia, pod wpływem środków odurzających lub nietrzeźwa. W takim przypadku Sprzedawca jest uprawniony do odstąpienia od umowy sprzedaży Towaru.
 11. Firmy kurierskie, które współpracują ze Sprzedawcą, realizują dostawy zamówień na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 12. W przypadku wybrania przez Klienta opcji odbioru Towaru przez pełnomocnika, tj. firmę kurierską, wydanie Towaru Klientowi następuje w Sklepie w chwili wydania kurierowi przez Sprzedawcę zarezerwowanych Towarów.
 13. Opłaty za dostawę towarów są podawane w ramach formularza zamówienia. Akceptowana jest również dostawa towarów przez pełnomocnika będącego firmą kurierską za pobraniem. 
 14. W dniu wydania towaru pełnomocnikowi będącemu firmą kurierską, Sprzedawca wysyła na adres poczty elektronicznej Klienta informację o wydaniu towaru.
 15. W przypadku podania terminu dostawy w dniach roboczych należy rozumieć pod tym pojęciem wszystkie dni od poniedziałku do piątku włącznie, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
 16. Wraz z towarem Klientowi lub jego pełnomocnikowi wydawany jest dowód zakupu (paragon lub faktura VAT).

§ 6 Ceny i Płatności

 1. Ceny na stronie podawane w złotych polskich są cenami brutto, zawierają podatek VAT. 
 2. Jeżeli Klient wybierze sposób odbioru przesyłki poprzez pełnomocnika, będącego firmą kurierską do ceny towaru należy doliczyć koszt dostawy Towaru przez pełnomocnika, którego wysokość uzależniona jest od wybranej formy dostawy i płatności.
 3. Cena towaru podana na stronie Sklepu jest ostateczna i ma charakter wiążący od momentu otrzymania przez Klienta wiadomości elektronicznej z potwierdzeniem przyjęcia złożonego przez Klienta zamówienia wybranych Towarów, wskazanego w § 3 ust. 11. Cena ta nie zmieni się, niezależnie od wprowadzonych na stronę internetową Sklepu zmian cen lub rozpoczętych akcji promocyjnych lub wyprzedażowych.
 4. Klient płaci cenę za zamówione Towary wraz z kosztami dostawy, wedle swego wyboru:

a. przelewem bankowym na podany poniżej rachunek bankowy Sprzedawcy, przed dostawą:

 

mBank
Numer rachunku: 35 1140 2004 0000 3602 8348 8050

 

b. przelewem bankowym, kartą płatniczą, za pośrednictwem płatności elektronicznej realizowanej w systemie płatniczym Tpay obsługiwanym przez spółkę Krajowy Integrator Płatności S.A. z siedzibą w Poznaniu, adres: ul. Św. Marcin 73/6, 61-808 Poznań, KRS: 0000412357, NIP: 7773061579, REGON: 300878437.

c. za pobraniem pracownikowi firmy kurierskiej,

d. gotówką lub kartą w przypadku odbioru osobistego w sklepie stacjonarnym Sprzedawcy.

 1. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności określonego w ust. 4a., brak otrzymania płatności na rachunek Sprzedawcy w terminie 3 dni roboczych od daty złożenia zamówienia, a następnie w dodatkowo wyznaczonym przez Sprzedawcę terminie, powoduje możliwość anulowania zamówienia przez Sprzedawcę. 
 2. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności określonego w ust. 4b., niniejszego paragrafu, Sprzedawca rozpocznie realizację zamówienia po otrzymaniu z systemu Tpay potwierdzenia dokonania płatności. Brak otrzymania płatności na rachunek Sprzedawcy w terminie 3 dni roboczych od daty złożenia zamówienia, a następnie w dodatkowo wyznaczonym przez Sprzedawcę terminie, powoduje możliwość anulowania zamówienia przez Sprzedawcę.
 3. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności określonego w ust. 4c. lub 4d., brak zapłaty przy odbiorze Towaru, powoduje możliwość anulowania zamówienia przez Sprzedawcę.
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany cen Towarów znajdujących się w Sklepie, wprowadzania nowych Towarów do Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu, bądź wprowadzania w nich zmian zgodnie z Kodeksem cywilnym i innymi ustawami, przy czym zmiany takie nie naruszają praw osób, które złożyły zamówienie Towarów oferowanych przez Sklep przed dokonaniem ww. zmian lub praw osób uprawnionych do korzystania z danej promocji, zgodnie z jej zasadami i w okresie jej trwania.

§ 7 Ogólne warunki składania reklamacji

 1. Reklamację można złożyć na piśmie poprzez odesłanie towaru wraz z opisem wady i dowodem zakupu w Sklepie, listem poleconym lub inną formą przesyłki, na adres: ul. Szkolna 38, 32-043 Cianowice. Reklamacje można składać również poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: biuro@winnicanovi.pl z zawarciem opisu zgłaszanej wady i zdjęć wadliwego towaru lub opisu zgłaszanego problemu, jeśli reklamacja dotyczy nieodpłatnych usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę.
 2. Wskazane jest, aby zgłoszenie reklamacji zawierało w szczególności: imię, nazwisko, adres do korespondencji, adres e-mail, na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację, jeśli Klient życzy sobie otrzymać odpowiedź na reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej, datę nabycia towaru, dokładny opis towaru oraz datę jej stwierdzenia, żądanie Klienta, preferowany przez Klienta sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji, informację o tym, czy Klient posiada status Przedsiębiorcy traktowanego jak Konsument. Wraz ze zgłoszeniem reklamacji należy w miarę możliwości dostarczyć Sprzedawcy dowód zakupu towaru. Może to być na przykład kopia paragonu, kopia faktury, wydruk z karty płatniczej albo inny dowód.
 3. Klient otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia żądania przez Klienta.
 4. Klient otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji na wskazany adres poczty elektronicznej Klienta lub pisemnie (listem poleconym) na wskazany przez Klienta adres. 
 5. W każdym przypadku Klient może skorzystać z wzoru formularza reklamacyjnego dostępnego na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: https://prawakonsumenta.uokik.gov.pl/formularze/

§ 8 Reklamacja na podstawie niezgodności Towaru z Umową

 1. W przypadku zawarcia Umowy Sprzedaży między Sprzedawcą a Konsumentem lub Przedsiębiorcą traktowanym jak Konsument, Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Towaru z Umową Sprzedaży na zasadach określonych w art. 43a i nast. ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2020 poz. 287 ze zm.).
 2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Towaru z Umową, jeżeli Konsument najpóźniej w chwili zawarcia Umowy, został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha Towaru odbiega od wymogów zgodności z Umową oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy Towaru.
 3. Jeżeli Towar jest niezgodny z umową, Konsument może żądać jego naprawy lub wymiany.
 4. Sprzedawca może dokonać wymiany, gdy Konsument żąda naprawy, lub Sprzedawca może dokonać naprawy, gdy Konsument żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności Towaru z Umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy, może on odmówić doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową.
 5. Przy ocenie nadmierności kosztów dla Sprzedawcy uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności Towaru z Umową, wartość Towaru zgodnego z Umową oraz nadmierne niedogodności dla Konsumenta powstałe wskutek zmiany sposobu doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową. 
 1. Sprzedawca dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której Sprzedawca został poinformowany przez Konsumenta o braku zgodności z umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta, uwzględniając specyfikę towaru oraz cel, w jakim Konsument go nabył. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi Sprzedawca. 
 2. Konsument udostępnia Sprzedawcy Towar podlegający naprawie lub wymianie. Sprzedawca odbiera od Konsumenta Towar na swój koszt. 
 3. Konsument nie jest zobowiązany do zapłaty za zwykłe korzystanie z Towaru, który następnie został wymieniony. 
 4. Jeżeli Towar jest niezgodny z Umową, Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy: 
 1. Sprzedawca odmówił doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową; 
 2. Sprzedawca nie doprowadził Towaru do zgodności z Umową; 
 3. brak zgodności Towaru z Umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić Towar do zgodności z Umową; 
 4. brak zgodności Towaru z Umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od Umowy; 
 5. z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Towaru do zgodności z Umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta. 
 1. Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z Umowy, w jakiej wartość Towaru niezgodnego z Umową pozostaje do wartości Towaru zgodnego z Umową. 
 2. Sprzedawca zwraca Konsumentowi kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o obniżeniu ceny. 
 3. Konsument nie może odstąpić od Umowy, jeżeli brak zgodności Towaru z Umową jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności Towaru z Umową jest istotny. 
 4. Jeżeli brak zgodności z Umową dotyczy jedynie niektórych Towarów dostarczonych na podstawie Umowy Konsument może odstąpić od Umowy jedynie w odniesieniu do tych Towarów, a także w odniesieniu do innych Towarów nabytych przez Konsumenta wraz z Towarami niezgodnymi z Umową, jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać, aby Konsument zgodził się zatrzymać wyłącznie Towary zgodne z Umową. 
 5. W razie odstąpienia od Umowy Konsument niezwłocznie zwraca Towar Sprzedawcy na jego koszt. Sprzedawca zwraca Konsumentowi cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru lub dowodu jego odesłania. 
 6. Sprzedawca dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. 
 7. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Towaru z umową istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili. 

§ 9 Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży

 1. Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą traktowanym jak Konsument  który zawarł Umowę Sprzedaży, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2020 poz. 287 ze zm.).
 2. Prawo odstąpienia nie przysługuje Konsumentowi lub Przedsiębiorcy traktowanemu jak Konsument m.in. w odniesieniu do umów:
 1. w której przedmiotem świadczenia jest towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia; 
 2. w której przedmiotem świadczenia jest towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; 
 3. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli.
 1. Bieg terminu na odstąpienie od Umowy Sprzedaży rozpoczyna się od chwili objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta. Jeżeli Konsument wskaże osobę trzecią, inną niż przewoźnik uprawnioną do objęcia Towaru, bieg terminy na odstąpieie od Umowy sprzedaży rozpoczyna się od chwili objęcia Towaru przez tą osobę. 
 2. Konsument może odstąpić od Umowy Sprzedaży informując Sklep o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia, na przykład wysłanego pisemnie na adres: JMM KONCENT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Cianowice, ul. Szkolna 38, 32-043 Cianowice za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@winnicanovi.pl.
 3. W każdym przypadku Klient może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia dostępnego na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: https://prawakonsumenta.uokik.gov.pl/formularze/
 4. Do zachowania terminu określonego w ust. 1 wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem. 
 5. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą.
 6. Jeśli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
 7. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży złożonego przez Konsumenta, zwrócić mu dokonane przez niego płatności, za wyjątkiem kosztu dostarczenia Towaru. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla Sprzedawcy z żadnymi dodatkowymi kosztami. 
 8. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że odbierze Towar od Konsumenta, Sprzedawcy przysługuje prawo do wstrzymania się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 9. Jeżeli Konsument korzystający z prawa do odstąpienia wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 10. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy Sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem. Zwracany Towar powinien zostać wysłany przez Klienta na adres: Cianowice, ul. Szkolna 38, 32-043 Cianowice.
 11. W wypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży, Klient będący Konsumentem ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru. W konsekwencji, Sprzedawca nie jest zobowiązany do odebrania przesyłki odesłanej za pobraniem oraz innych przesyłek, które wiążą się dla Sprzedawcy z koniecznością spełniania świadczenia pieniężnego.
 12. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru

§ 10 Inne usługi świadczone drogą elektroniczną

 1. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
 1. Sprzedawca, oprócz umożliwiania zawierania za pośrednictwem Sklepu Umów Sprzedaży zgodnie z niniejszym Regulaminem, świadczy również nieodpłatnie drogą elektroniczną następujące usługi na rzecz Klientów:
 1. Usługę Newsletter,
  b. Usługę Konta indywidualnego.
 1. W celu rozpoczęcia świadczenia usługi Newsletter, wymagane jest wyrażenie zgody na otrzymywanie Newslettera przez Klienta poprzez podanie swojego adresu e-mail w odpowiednim polu na stronie internetowej Sklepu oraz jej potwierdzenie poprzez kliknięcie w link aktywacyjny wysłany przez Sprzedawcę na adres e-mail podany przez Klienta (moment rozpoczęcia świadczenia usługi dostarczania Newslettera). 
 2. Newsletter świadczony jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Klient ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera (rezygnacji z Newslettera) w szczególności poprzez kliknięcie w link dezaktywacyjny znajdujący się w każdym Newsletterze przesyłanym do Klienta w formie wiadomości e-mail lub wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy wykorzystując dane kontaktowe, a także poprzez podanie swojego adresu e-mail w polu „Wypisz się z Newslettera” na stronie internetowej Sklepu. 
 3. Usługa Konta indywidualnego dostępna jest po dokonaniu rejestracji danych w systemie Sklepu na zasadach opisanych w § 4 Regulaminu i polega na udostępnieniu Klientowi indywidualnego panelu w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, pozwalającego Klientowi korzystać z dodatkowych funkcjonalności strony internetowej Sklepu, takich jak modyfikacja danych Klienta podtrzymywanie sesji Klienta po zalogowaniu się przez niego do Konta indywidualnego, przechowywanie i udostępnianie Klientowi historii zamówień, śledzenie statusu zamówień.
 4. W ramach usług świadczonych na Stronie, Sprzedawca może wysyłać Klientowi prośby i ocenę sklepu albo o uzupełnienie ankiet.

§ 11 Ochrona danych osobowych

 1. Dane osobowe Klienta są przetwarzane przez JMM KONCENT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Cianowicach, adres: ul. Szkolna 38, 32-043 Cianowice, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000759588, NIP: 5130257622, REGON: 38188798 jako administratora danych osobowych.
 2. Sprzedawca stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę danych osobowych.
 3. Zasady i cele przetwarzania danych osobowych Klientów zawarte są w dokumencie „Polityka Prywatności”, dostępnej na stronie internetowej Sklepu pod zakładką „Polityka Prywatności”.

§ 12 Postanowienia końcowe

 1. Regulamin obowiązuje od dnia [_] 2023 r.  
 2. Umowy zawierane przez Sprzedawcę zawierane są w języku polskim.
 3. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. W przypadku umów zawieranych z Klientami będącymi Przedsiębiorcami Sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta będącego Przedsiębiorcą. Zdanie poprzedzające nie dotyczy Przedsiębiorcy traktowanego jak Konsument.
 4. Strony będą dążyły do polubownego rozwiązania wszelkich sporów powstałych na gruncie umowy zawartej na podstawie niniejszego Regulaminu.
 5. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta z takich sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, jak również zasady dostępu do tych procedur znajdują się na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (www.uokik.gov.pl). Informacje na ten temat mogą być również dostępne w siedzibach oraz na stronach internetowych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej, powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, jak również organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów. Klientowi będącemu Konsumentem lub Przedsiębiorcą traktowanym jak Konsument przysługuje możliwość skorzystania z następujących, pozasądowych sposobów dochodzenia roszczeń oraz rozpatrywania reklamacji: 
 6. możliwość zwrócenia się z wnioskiem o przeprowadzenie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich na podstawie Ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz. U. z 2016 r., poz. 1823), tj. np. do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej w Katowicach;
  b. wystąpienie z wnioskiem o rozpoznanie sprawy przez Stały Polubowny Sąd Konsumencki działający przy odpowiednim Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej oraz
  c. zwrócenie się do Miejskiego Rzecznika Praw Konsumentów o pomoc w zakresie ochrony interesów i praw konsumentów. 
  d. rozwiązaniu sporu może służyć również platforma internetowa ODR, która jest dostępna pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 7. Brak akceptacji Regulaminu uniemożliwia zamówienie Towarów oferowanych przez Sklep. Sklep umożliwi Klientowi zapoznanie się z Regulaminem przy składanym zamówieniu. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Sprzedawcę do realizacji przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Klienta. Klienci posiadający Konto indywidualne zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu za pośrednictwem korespondencji e-mail. Klientowi, który nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian przysługuje prawo odstąpienia od umowy świadczenia usług drogą elektroniczną.
 8. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu Cywilnego oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.